čl. I
Úvodní ustanovení

 1. Název ustaveného spolku: Spolek mladých rehabilitačních lékařů, zkratka: SMRL (dále jen „spolek“).
 2. Sídlo spolku je: Tylova 997/6, 412 01, Litoměřice
 3. Spolek mladých rehabilitačních lékařů je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
 4. Spolek mladých rehabilitačních lékařů je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je zejména:
  1. podílet se na všech záležitostech, které se týkají mladých rehabilitačních lékařů v předatestační přípravě v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína (dále jen „RFM“),
  2. být aktivním partnerem v jednáních, ve který se jedná o problematice vzdělávání,
  3. být informačním zázemím pro zájemce o obor,
  4. zvyšovat prestiž oboru, podporovat jeho kvalitu, přinášet inspiraci ze zahraničních stáží a kurzů,
  5. organizovat akce související s předmětem činnosti spolku.
 5. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy v úplném znění v sídle spolku.

čl. II
Činnost spolku

 1. Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny v čl. I.

čl. III
Členství

 1. Členství ve spolku je dobrovolné a vzniká rozhodnutím výboru či členské schůze po podání přihlášky. Přihláška je podána osobně statutárnímu orgánu či elektronickou cestou na adresu spolku. Členy spolku mohou být fyzické osoby, které dosáhli lékařského titulu MUDr. a nachází se v předatestační přípravě v oboru Rehabilitace a fyzikální medicína (dále jen „RFM“). Členy spolku mohou být i rehabilitační lékaři po složení atestační zkoušky z RFM, kteří nepřekročili 42 let věku.
 2. Výjimečně je možné i po dovršení věku 42let a splnění ostatních podmínek udělit „čestné členství“. Na „čestné členství“ se nevztahují povinné členské poplatky. „čestné členství“ schvaluje na návrh člena spolku členská schůze.
 3. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
 4. Fyzická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí výboru spolku o přijetí její žádosti o členství. Výbor spolku může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádné plnění poslání spolku.
 5. Ukončení členství:
  1. úmrtím
  2. dobrovolným vystoupením
  3. dovršením 42let věku (ukončení členství nabyde platnosti na konci roku, na který je ještě uhrazen roční členský příspěvek)
  4. vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku; výbor spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním ohrožuje řádné plnění poslání spolku nebo zanedbává členské povinnosti
  5. zánikem spolku
 6. Práva členů:
  1. účastnit se činnosti spolku
  2. volit svého zástupce do orgánů spolku a být volen do těchto orgánů
  3. kontrolovat činnost spolku a podílet se rovným dílem na výsledcích jeho práce
  4. podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání
 7. Povinnosti členů:
  1. aktivně se účastnit činností směřujících k naplnění cílů spolku
  2. platit členské příspěvky
  3. dodržovat stanovy spolku
  4. chránit a zachovávat dobré jméno spolku
 8. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
 9. Spolek vede seznam členů v elektronické podobě na webové stránce po autorizovaném přihlášení.

čl. IV
Orgány spolku

 1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:
  1. členská schůze
  2. výbor
  3. předseda a místopředseda
  4. pokladník
 2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.
 3. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.
 4. Funkční období volených orgánů je pět let. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností.

čl. V
Členská schůze

 1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:
  1. určit hlavní zaměření činnosti spolku
  2. rozhodovat o změně stanov
  3. schvalovat rozpočet spolku na následující období
  4. volit předsedu, místopředsedu, pokladníka a dalšího člena výboru
  5. odvolat předsedu, místopředsedu, pokladníka a dalšího člena výboru
  6. rozhodnout o rozpuštění spolku
 2. Členská schůze je svolávána výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok.
 3. Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádná členská schůze. Výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze sám.
 4. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat a dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.
 5. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně třicet dní před jejím konáním. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.
 6. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů.
 7. Jednání členské schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen se souhlasem všech přítomných členů.
 8. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze.

čl. VI
Výbor

 1. Výbor je druhým nejvyšším orgánem spolku, řídí jeho činnost v souladu se stanovami a směrnicemi členské schůze po celé své funkční období.
 2. Výbor je statutárním orgánem a má šest členů včetně předsedy, místopředsedy a pokladníka. Jednat jménem spolku navenek může vždy jen předseda či místopředseda.
 3. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj a dbá na řádné naplňování poslání spolku. Výbor je oprávněn delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne na další členy spolku. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.
 4. Výbor je svoláván předsedou podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Výbor je usnášeníschopný pouze za účasti alespoň nadpoloviční většiny členů. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu. Pouze v případě rovnosti hlasů má předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda právo rozhodujícího hlasu. Na schůzi výboru mohou být podle potřeby zváni hosté.
 5. Pozvání na schůzi výboru musí být písemné a musí být odesláno s programem nejméně 7 dnů před termínem konání schůze. Odchylky od tohoto ustanovení jsou možné pouze ze závažných důvodů.
 6. Předseda je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi výboru, požádá-li jej o to nejméně polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programem schůze.
 7. Do kompetencí výboru patří:
  1. svolávat členskou schůzi
  2. přijímat členy, rozhodovat o jejich vyloučení
  3. dohlížet na veškerou hospodářskou činnost spolku
  4. rozhodovat ve všech záležitostech spolku s výjimkou těch, které náleží výlučně členské schůzi

čl. VII
Předseda a místopředseda

 1. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku a navenek za spolek jedná. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být rozhodnutím výboru zmocněna další osoba.
 2. Předseda je volen členskou schůzí ze zvolených členů výboru. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy.
 3. K výlučným kompetencím předsedy patří:
  1. vedení členské schůze, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení zápisu z jejího jednání
  2. svolání a vedení schůzí výboru
 4. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími výboru a členské schůze.
 5. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, případně na další členy spolku.
 6. Jako zástupce předsedy je členskou schůzí volen místopředseda.

čl. VIII
Pokladník

 1. Pokladníka volí a odvolává členská schůze z řad členů spolku. Pokladník se zodpovídá členské schůzi.
 2. Všichni členové a výbor spolku jsou povinni s pokladníkem spolupracovat a poskytovat mu potřebné informace či vysvětlení a další požadovanou součinnost.
 3. Pokladník spravuje finanční prostředky spolku, má podpisové právo a plný přístup k elektronickému bankovnímu účtu, který je pro účely hospodaření spolku zřízen.
 4. Veškeré nakládání s financemi a majetkem spolku podléhá dozoru ostatních členů výboru. Pokladník je povinen na výzvu kteréhokoliv člena výboru předložit materiály týkající se stavu hospodaření spolku.
 5. Pokladník vede účetnictví spolku a zajišťuje plnění daňových povinností.
 6. Pokladník předkládá jednou ročně členské schůzi zprávu o hospodaření za uplynulý rok.
 7. Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry pokladníka, mají právo připojit ke zprávě o hospodaření své písemné vyjádření.

čl. IX
Majetek a hospodaření

 1. Majetek spolku je tvořen příspěvky členů, dary fyzických a právnických osob, případně příjmy z grantových prostředků. O způsobu využití majetku spolku rozhoduje v souladu se stanovami výbor spolku.
 2. Vložené a poskytnuté finanční prostředky, jiné věci a hodnoty se stávají majetkem spolku. Mohou být použity jen k realizaci předmětu činnosti spolku tak, jak je vymezeno v těchto stanovách.
 3. Výbor sestavuje rozpočet na příslušný kalendářní rok a hospodaří podle něho.
 4. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.
 5. Spolek vede účetní osnovu dle obecně platných předpisů.
 6. Spolek má zřízen elektronický bankovní účet, ke kterému má plný přístup pokladník.

čl. X
Závěrečná ustanovení

 1. Spolek mladých rehabilitačních lékařů zaniká rozhodnutím dvoutřetinové většiny členů přítomných na členské schůzi. O majetku pak rozhodne členská schůze.
 2. Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

V Praze dne 26.8.2014

Přijetí těchto stanov bylo schváleno usnesením členské schůze zapsaného spolku mladých rehabilitačních lékařů se sídlem Tylova 997/6, 412 01, Litoměřice konané dne 26.8.2014; zápis předmětného usnesení členské schůze je nedílnou součástí těchto stanov.

Předseda: Kamal Mezian
Místopředseda: Andrea Švojgrová
Pokladník: Pavel Drbal
Člen výboru: Eva Rindová
Člen výboru: Peter Wágner
Člen výboru: Květa Štruplová